การประชุมเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดกว้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์