การประชุมข้อราชการ และการมอบหมายนโยบายของผู้บริหาร พ.ศ.2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เดือนมกราคม2565 ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล เพื่อเป็นการปรึกษาหารือในข้อราชการ มอบหมายนโยบาย และการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองนายกเทศมนตรีฯ เลขนุการฯ ที่ปรึกษาฯ รองปลัดฯ และพนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อเพียง ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด จึงได้เลือกสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นที่สำหรับประชุมในครั้งนี้ รวมถึงได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์