การประชุมข้อราชการและรับมอบนโยบายจากนายกเทศมนตรีกุดกว้าง พ.ศ.2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้างง โดยมี รองนายกเทศมนตรีฯ เลขนุการฯ ที่ปรึกษาฯ รองปลัดฯ และพนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อเพียง ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด จึงได้เลือกสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นที่สำหรับประชุมในครั้งนี้ รวมถึงได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์