การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหว้า-โนนดู่ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหว้า-โนนดู่ บริเวณศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ที่18 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้น้ำและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ สร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มากที่สุด โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยทางเทศบาลฯได้จัดให้มีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดลงทะเบียน มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์