กองทุนแก้จน คนหนองเรือ ช่วยเหลือแบ่งปัน

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้
ทีมปฏิบัติการแก้จนตำบลกุดกว้าง ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางอุไรวรรณ ลีปา นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง พร้อมทีมปฏิบัติการแก้จนตำบลกุดกว้างลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมอาชีพ การตัดผม และอุปกรณ์เจียรไนยพลอยเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ นายเสกสรรค์ ภูทองวัน บ้านเลขที่ 35
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก พร้อมมอบเสื่อน้ำมัน และเครื่องดำรงชีพให้กับนายบุญเหลือ สิงห์บ้านหาด บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 14 บ้านหนองดินกี่ และนางจำปา เห็มแข้ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 บ้านโนนดู่ตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นโดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนแก้จน คนหนองเรือ ช่วยเหลือแบ่งปัน”จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่ หมู่ 8 มอบบัตร ผู้พิการ ให้นายโสวัตร อุ่งช้าง
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์