นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

098 863 5398

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรเทศบาล

แผนการดำเนินงาน

เทศบัญญัติท้องถิ่น

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


ภาพกิจกรรมเทศบาล

25 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 19
24 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้าน หมู่ที่20 หมู่ที่19 และออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนาเพียง
21 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนขาดน้ำอุปโภค หมู่ที่10 และหมู่ที่ 19 เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
20 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้าง รับมอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย (ห้องน้ำผู้สูงอายุอายุ) รอบที่1/2566
14 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดหลังคาบ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ 7
13 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำอุปโภคให้ชาวบ้านหมู่ 19 ที่เดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเกิดขัดข้อง
12 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านขัดข้อง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10
12 เมษายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง อำนวยการให้ อปพร.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
11 เมษายน 2566 นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริม วันกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
6 เมษายน 2566 กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์สัตว์น้ำหนองแปน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันจักรี 6 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2566 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 เมษายน 2566 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 เมษายน 2566 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
25 เมษายน 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
25 เมษายน 2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
25 เมษายน 2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม
25 เมษายน 2566 การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
25 เมษายน 2566 รายงานผลการสำรวจพึงพอใจในการให้บริการ
25 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
24 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการเรียกหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อแลกกับการให้บริการสาธารณะ
11 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพัฒนาการด้านร่างกายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
20 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร เเละตำเเหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
31 มกราคม 2566 รับสมัครบุตคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
27 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
15 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

งานกิจการสภา

23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร เเละตำเเหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
31 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศ อำเภอหนองเรือ เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาตำบลกุดกว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
11 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงาน

เว็บบอร์ด

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

สายด่วนปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

081 261 5265

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 157486ทั้งหมด:
  • 74วันนี้:
  • 99เมื่อวานนี้:
  • 768สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 173ต่อเดือน:
  • 99ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร