นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

098 863 5398

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรเทศบาล

แผนการดำเนินงาน

เทศบัญญัติท้องถิ่น

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถิติและผลดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2565 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการดำเนินการทางวินัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 พฤศจิกายน 2565 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C ) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
12 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
27 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
15 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
15 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

งานกิจการสภา

26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
31 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศ อำเภอหนองเรือ เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาตำบลกุดกว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. [rss_gprocurement type="P0"] [rss_gprocurement type="B0"] [rss_gprocurement type="15"] [rss_gprocurement type="D0"] [rss_gprocurement type="W0"] [rss_gprocurement type="D1"] [rss_gprocurement type="W1"] [rss_gprocurement type="D2"] [rss_gprocurement type="W2"]

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 10/12/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.กสว.มท 0820.2/ว407709/12/256509/12/2565
การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สน.บถ.มท 0809.3/ว395130/11/256509/12/2565
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศ.มท 0816.2/ว405908/12/256509/12/2565
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]ตบ.มท 0805.4/ว917007/12/256509/12/2565
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkeyกศ.มท 0816.3/ว917807/12/256508/12/2565
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]กศ.มท 0816.4/ว405608/12/256508/12/2565
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สน.คท.มท 0808.2/ว400502/12/256507/12/2565
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว403407/12/256507/12/2565
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)กพส.มท 0810.8/ว395830/11/256507/12/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.1/ว402102/12/256507/12/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]กพส.มท 0810.4/ว403307/12/256507/12/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว403006/12/256507/12/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.3/ว402906/12/256507/12/2565
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการกค.มท 0803.3/ว403607/12/256507/12/2565
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.-07/12/256507/12/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565]     [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]สน.บถ.มท 0809.2/ว12402/12/256506/12/2565
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)กศ.มท 0816.4/ว402706/12/256506/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว402002/12/256506/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว401902/12/256506/12/2565
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปีกสธ.มท 0819.3/ว394330/11/256506/12/2565

กระดานสนทนา

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

สายด่วนปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

081 261 5265

ภาพกิจกรรมเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 136078ทั้งหมด:
  • 70วันนี้:
  • 145เมื่อวานนี้:
  • 1009สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1307ต่อเดือน:
  • 134ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร