นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล

นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง

098 863 5398

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากรเทศบาล

แผนการดำเนินงาน

เทศบัญญัติท้องถิ่น

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


ภาพกิจกรรมเทศบาล

7 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 มิถุนายน 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยมือ (Handmade)
13 มิถุนายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4
9 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6
2 มิถุนายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14
1 มิถุนายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16
31 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ลงพื้นที่บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย (วาตภัย)
31 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6
25 พฤษภาคม 2566 รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบการผลิตพืชและการออกแบบระบบการบริหารจัดการโรงคัดแยกผักและผลไม้ กิจกรรมย่อยที่ ๔ การทดลองตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร เเละเลือกสรรขุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
15 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก
16 พฤษภาคม 2566 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 เมษายน 2566 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 เมษายน 2566 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
25 เมษายน 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
25 เมษายน 2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
25 เมษายน 2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม
11 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพัฒนาการด้านร่างกายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
20 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร เเละตำเเหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
31 มกราคม 2566 รับสมัครบุตคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
27 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลกุดกว้าง
20 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
15 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

งานกิจการสภา

21 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร เเละเลือกสรรขุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
15 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 มิถุนายน 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร เเละตำเเหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ สภา ทต.กุดกว้าง เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 – 2565 ลว. 25 พ.ย. 2565
19 กันยายน 2565 ประกาศ อำเภอหนองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ลว. 19 ก.ย 2565

ผลการดำเนินงาน

เว็บบอร์ด

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร

ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

สายด่วนปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง

081 261 5265

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 169221ทั้งหมด:
  • 64วันนี้:
  • 106เมื่อวานนี้:
  • 831สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2511ต่อเดือน:
  • 110ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร